ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ (6) ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ (4) ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သမ်ႉ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ (2) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ (6) ၵေႃႉ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်မႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (59)၊ (119)၊ (179)၊ (180)၊ (107) လႄႈ (154) ႁူမ်ႈ (6) ၵေႃႉ သေ ယူႇသဝ်းၼႂ်း တိူင်းပႃႇၵိူဝ် လႄႈ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဝၼ်းထီႉ 23 May 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 25 May 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07 : 00 မူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 35 ၸူဝ်ႈမူင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇပႆႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မီး (8) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (5) ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (121)၊ (29) ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ၵေႃႉထီႉ (14) ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵေႃႉထီႉ (143) ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈ ၵေႃႉထီႉ (96) ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 25 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07 : 00 မူင်း ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (201) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ် လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (6) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသမ်ႉ မီး (122) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း (122) ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ (109) ၵေႃႉတႄႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉသေ မေႃယႃၶဝ် ၶိုၼ်းႁႂ်ႈမိူဝ်းၵဵပ်းတူဝ်ယူႇ ဝႆႉတီႈႁိူၼ်းလႄႈ လူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း