ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (5) ၵေႃႉ၊ ပႃးၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး (2) ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (4) ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 3 June 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07 : 00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (230) ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 31 ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (231) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု (30) ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (231) ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သေ ဢမ်ႇယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇမႃးၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉတႄႉ ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး၊ မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းမလေးသျႃး ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်းထႆး လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (229) ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ၵေႃႉထီႉ (230) ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၵေႃႉထီႉ (231) ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၵေႃႉထီႉ (232) ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းႁႃးၶႃး မိူင်းၶျၢင်း၊ ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (233) သမ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 June 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (5) ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (106)၊ (128)၊ (181)၊ (185) လႄႈ (186) ဝႃႈၼႆ။ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းထႅင်ႈသွင်ပွၵ်ႈသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉလႄႈ မေႃယႃၶဝ်ၸင်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ႁၢႆလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵေႃႉထီႉ (230) လႄႈ (231) ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၼႆႉပေႃးၼႆ မီး (10) ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (6) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (121)၊ (29) ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ၵေႃႉထီႉ (14) ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵေႃႉထီႉ (143) ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းမူႇၸေႊ၊  ၵေႃႉထီႉ (96) လႄႈ (64) ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 3 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး (233) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (6) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (143) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း