ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ သုင်ထိုင် 20 လၢၼ်ႉပၢႆ

လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသုင်ထိုင် 20 လၢၼ်ႉပၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 7 သႅၼ်ပၢႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 August 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းၵူႈၶိုၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိပ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 219,598 ၵေႃႉ၊ တီႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမိူင်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 5.1 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႆႈၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႈတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း မီးၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပၢႆ ယဝ်ႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇမီးမိူင်းလႂ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ တႃႇယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈလႄႈ ယႃႈယႃတႃႇႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းပႆႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈ ၵူၺ်းတိုၵ်ႉယူႇ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၸၢမ်းသမ်းတူၺ်းတီႈတူဝ်သတ်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 62,117 ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 2,214,137 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,013  ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 44,466 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 1,534,278 ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 22,213 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 3,035,582 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 593 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 101,136 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 2,118,460 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 47,849 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 5,199,444 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 534 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 165,617 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 2,664,701 ၵေႃႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်သုတ်း လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (20,026,209) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (734,025) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (12,900,757) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 10 August 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း