ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်ထိုင် 2 သႅၼ်ပၢႆ

တွၼ်ႈတႃႇ တေႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆမိူင်း မႅၼ်ႈၽွင်း တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယူႇသေတႃႉ တီႈမိူင်းဢီႇတလီႇတႄႉ မီးၵူၼ်းလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းပၢႆလိူၼ် Decdmber 2019 ဢၼ်တႄႇပေႃႇပဵၼ်မႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းႁူဝ်ပိူၺ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႄႈ ၶႃႈသၢႆၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ (3,000) ပၢႆ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သမ်ႉလႆႈသိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ တင်းလုမ်ႈၾႃႉသေ လႆႈၶႃႈသၢႆၸႂ် ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸမ်မွၵ်ႈ (9,000) ၵေႃႉ ယဝ်ႉလႄႈ တီႈမိူင်းဢီႇတလီႇ ပေႃးဢဝ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ် (Percentage) မၼ်းဝႃႈၸိုင် ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်မိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢီႇတလီႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (24) ၸူဝ်ႈမူင်း (ၼိုင်ႈဝၼ်း) မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သုင်ထိုင် (4,207) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (475) ၵေႃႉ ပေႃးတူၺ်း ၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢီႇတလီႇ  တိပ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် လႄႈ လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (4) ဝူင်ႈၼႆႉ ၵူတ်းတိတ်းၸပ်း တင်းမူတ်းမီး(35,713) ၵေႃႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ မီး (2,978) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢီႇတီႇလီႇ တေၸၢင်ႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်လိူဝ်သေ မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းဢီႇတလီႇၵေႃႈ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵူၼ်းတင်းမိူင်း ယႃႇဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈယူတ်းယႃလႆႈ ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ တီႈႁူင်းယႃးတင်းမူတ်းၼၼ်ႉသေ သင်ဝႃႈ တိုၵ်းမီးၵူၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ဢမ်ႇပၼ် တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈဢွၵ်ႇ ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ႁႂ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ လိူဝ်ၵဝ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 19 March 2020 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇယူႇလီ မိူင်းထႆးၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽိူမ်ႉထႅင်ႈ (60) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းထႆး မီး (272) ၵေႃႉ ၵူၼ်းလူတၢႆ (1) ၵေႃႉ လႄႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ တီႈလၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမႄႈသၢႆ လႄႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇတၢင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၽၢႆႇတၢင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မီးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၵူၼ်းထႆးၵူၺ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး တီႈလၢၼ်ႇမႄႈသၢႆၼႆႉလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 19 March 2020 မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး (176) မိူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး (223,082) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်း မီး (9,149) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး (85,797) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

(ၶေႃႈမုၼ်း ဝၼ်းထီႉ 19 March 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 18:00 မူင်း)

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း