ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထိုင် 155 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈ 14 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 18 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း RDT Test ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆသင် လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႃႇ 22 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈ 11 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈ ပွၵ်ႉၵတ်းယဵၼ် 4 ၵေႃႉ၊ ပွၵ်ႉၸဵင်ႇပၢၼ်း/ပွၵ်ႉၶႄႇ 3 ၵေႃႉ၊ ပွၵ်ႉယူင်ႇၸၢၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ လႄႈ ပွၵ်ႉၵုင်းၺွင်ႇ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈ ပွၵ်ႉၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ လႆႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁေႃ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းတူဝ် Quarantine ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ထႅင်ႈ 9 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ယူတ်းယႃ ၵူၼ်းပဵၼ်ႁင်းၶေႃၶေႃၼၼ်ႉၼႆ လႆႈႁၼ်ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် Facebook ယူႇယဝ်ႉ။

“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ”

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃး 18 August 2021 ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး 155 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ မီး 5 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၼၼ်ႉ မီးတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 363,169 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 13,786 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 282,881 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း