ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1) ၵေႃႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 31 March 2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1) ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (15) ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ထႅင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု (45) ပီႊ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၶလိၼ်းၼိၵ်ႇ(Clinic) ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပႁၼ်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈသေ တီႈမၼ်းၼၢင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶလိၼ်းၼိၵ်ႇ(Clinic) ဢၼ်ယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းၼွၵ်ႈ မိူင်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ထႅင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 March 2020 လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ (4) ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇယူႇလီ ၼၢဝ်၊ ဢႆ၊ ၶေႃးၸဵပ်း သေ ထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 March 2020  ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းပႁၼ်း ဝႃႈၼႆ၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ႁူင်းယႃဝဵင်းပႁၼ်း ၶိုၼ်းလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ႁူင်းယႃဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ဝႃႈၼႆ၊ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် သၢႆငၢႆပၢႆးယူႇလီမၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇပေႃးလီမႆႈၸႂ်သင်သေတႃႉ  ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေၶိုၼ်းဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်း သူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ဝေႇပႃႇၵီႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 မီး (15) ၵေႃႉယဝ်ႉသေ ၼႂ်း (15) ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်  COVID – 19 တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိင်ႇၵလႃႇတူင်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ  ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ မီးတၢင်းပဵၼ်ၵိၼ်ႇသႃႇပႃးလႄႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 31 March 2020 ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 1 April 2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14 : 00 မူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 မီး 859,947 ၵေႃႉ လုတၢႆ 42,344 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသမ်ႉ မီး 17,8364 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း