ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (4) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 2 April 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ (4) ၵေႃႉ လႄႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  မီး (20) ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ထႅင်ႈၼႆႉ  ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ဢၼ်လႆႈယူႇႁိမ်းၸမ် ၽူႈယိင်းၵေႃႉဢၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၵေႃႉထီႉ (15) ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃႇယု (47) ပီႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ် ၽူႈယိင်းၵေႃႉဢၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၵေႃႉထီႉ (15) ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵေႃႉပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃႇယု (10) ပီႊ၊ လုၵ်ႈယိင်း ဢႃႇယု (8) ပီႊ၊ လၢၼ်ယိင်း ဢႃႇယု (18) ပီႊ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ (4) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 March 2020 ဝၢႆးမေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၵေႃႉထီႉ (15) ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈယူႇႁိမ်းၸမ်ၵၼ်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁႂ်ႈၸိူဝ်းၶဝ် (4) ၵေႃႉ ၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်းသေ မေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈယိင်းၵေႃႉဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၵေႃႉထီႉ (15) ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၶလိၼ်းၼိၵ်ႇ (Clinic) ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပႁၼ်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ၵေႃႉပဵၼ် ၸဝ်ႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ထႅင်ႈၼႆႉ သမ်ႉ ပဵၼ်ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပွၵ်ႉၶွင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢူးဝိၼ်းၼၢႆႇ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပွၵ်ႉၶွင်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပွၵ်ႉၶွင်း ဢၼ်လႆႈယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၵေႃႉထီႉ (15) ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 March 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ပၢင်ၵုမ် တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 တီႈလုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဝဵင်းပွၵ်ႉၶွင်း သေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ တႅၼ်းၽွင်း လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မီး (20) ၵေႃႉ ၵမ်းလဵဝ်ၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 2 April 2020 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 မီး (20) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ မီး (1) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း