ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1) ၵေႃႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 4 April 2020 လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1) ၵေႃႉ လႄႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (21) ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ထႅင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု (24) ပီႊ ယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ သေ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး (14) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်း ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းၵႂႃႇတီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း၊ မိူင်းထႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၵေႃႉထီႉ (21) ၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ သေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေၶိုၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ဝေႇပႃႇၵီႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း