ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (5) ၵေႃႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (5) ၵေႃႉ လႄႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (27) ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 9 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ထႅင်ႈ (1) ၵေႃႉ လႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 03 : 00 မူင်း သမ်ႉ ၶိုၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ (4) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ထႅင်ႈ (5) ၵေႃႉၼႆႉ ၵေႃႉထီႉ (23)  ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု (58) ပီႊ ယူႇသဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵတ်ႉတႄး ၸႄႈဝဵင်းတီးတဵင်ႇ မိူင်းၶျၢင်းသေ ပဵၼ်မႄႈၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႉထီႉ (1) ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 March 2020 ၼၼ်ႉ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ လုၵ်ႉတီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶီႇႁိူဝ်းမိၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ မိူင်းၵႃႇတႃႇ၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 15 March 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶိုၼ်းလုၵ်ႉတီႈမိူင်းၵႃႇတႃႇ ၶီႇႁိူဝ်းမိၼ် ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း မေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၵေႃႉထီႉ (1) ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်း တႃႇ (14) ဝၼ်း၊ ဝၢႆးသေ မၼ်းၼၢင်းၵဵပ်းတူဝ်ယူႇတီႈႁိူၼ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (14) ဝၼ်းၸမ်တဵမ်ၼၼ်ႉ မေႃယႃၶဝ်ၵူတ်ႇ ထတ်းတူၺ်းပၢႆးယူႇလီမၼ်းၼၢင်းလႄႈ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19  ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၵေႃႉထီႉ (23) ၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းတီးတဵင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၵေႃႉထီႉ (24) သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃႇယု (32) ပီႊ ယူႇသဝ်းတီႈ ဝဵင်းမယၼ်းၵူင်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 March 2020 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ ၶီႇႁိူဝ်းမိၼ် ပွၵ်ႈမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ၊ ဝၢႆးသေႁွတ်ႈၽႅဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 1 April 2020 မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇယူႇလီ ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ ၼၢဝ် လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 April 2020 ၸင်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းမယၼ်းၵူင်း၊ လုၵ်ႉတီႈႁူင်းယႃမယၼ်းၵူင်း ၶိုၼ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီတီႈ ႁူင်းယႃလူင်မျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပသေ မေႃယႃၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၵေႃႉထီႉ (25) လႄႈ ၵေႃႉထီႉ (26) ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃႇယု (55) ပီႊ ယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပႁၼ်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု (56) ပီႊ ယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆႇတႃႇယႃႇ တိူင်ႈတႃႈၵုင်ႈသေ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး (14) ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ၊ ၵူတ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၵေႃႉထီႉ (25) လႄႈ ၵေႃႉထီႉ (26) ၼႆႉ  ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၵေႃႉထီႉ (27) သမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု (24) ပီႊ ယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျဵၵ်ႉမယေႃး မိူင်းမွၼ်း သေ မၼ်းၼၢင်းယၢမ်ႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃမိူင်းထႆး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်မွၵ်ႈၼိုင်ႈလိူၼ်၊ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းထႆးသေ ဢမ်ႇယူႇလီပဵၼ်တွင်ႉၸဵပ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 March 2020 မၼ်းၼၢင်း လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း မိူင်းမွၼ်း၊ ဝၢႆးသေႁွတ်ႈၽႅဝ်ႁိူၼ်းယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်း ၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်း၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 30 March 2020 မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇယူႇလီ တွင်ႉၸဵပ်း တွင်ႉၵႂႃႇ လႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၵျဵၵ်ႉမယေႃး သေ မေႃယႃၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID–19  ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 မီး (27) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ မီး (3) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း