ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းလဵဝ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ သႅၼ်ပၢႆ

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းပရႃႇသီးလ် ႁူမ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် သႅၼ်ပၢႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းတေးၵူး (Daegu)  မိူင်းၵူဝ်းရီးၸၢၼ်း တိုၵ်ႉႁႃပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လႆႈဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ယွၼ်ႉၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉလႄႈ လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တီႈဝဵင်းတေးၵူးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လၢႆလၢႆႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ယူႇၵိၼ်ၼွၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – REUTERS

မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ် လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ် ယွၼ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်းမူင်း ၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (28,179) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး (1,621,196) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1,418) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး (96,359) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (382,244) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ်ႇၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် လႄႈ ၵူၼ်းသဵင်ႈတၢႆၼမ်မိူၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (17,564) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး (310,921) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1,188) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး (20,082) ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (125,960) ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း၊ (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (5,209,450) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး (334,865) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (2,092,603) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 22 May 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:30 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း