ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း RDT Test ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႃႇ 18 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈ ပွၵ်ႉႁွင်ႇ 3 ၵေႃႉ၊ ပွၵ်ႉၵိဝ်ႇတေႃး 2 ၵေႃႉ၊ ပွၵ်ႉၵတ်းယဵၼ် 1 ၵေႃႉ၊ ပွၵ်ႉၵၢင်ဝဵင်း 1 ၵေႃႉ လႄႈ ပွၵ်ႉၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 October 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းပဵၼ် ၽူႈယိင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ပႃႈၶိၼ်ႇ တီႈယူႇ ပွၵ်ႉယူင်ႇၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပရႁိတၶဝ် လႆႈဢဝ်လူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇတေႃႉတၢင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆသေ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၽဝ်ၾႆးတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆ လႆႈႁၼ်ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၼမ်လၼ်ႈၶဝ် တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼိူဝ် Facebook ယူႇ။

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးၼၼ်ႉ ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈယူႇ မိူၼ်ၵၼ်။

ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ်ၾဵၵ်ႉပုၵ်ႉဝႃႈ သင်ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ပၢႆးယူႇလီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးၼၼ်ႉ ပေႃးၼႆၸိုင် ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ တေႁၢႆၵႂႃႇယူႇ၊ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းပေႃးၼႆၸိုင် ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် တေႁၢႆဢမ်ႇႁၢႆတႄႉဢမ်ႇႁူႉ ၵူၼ်းတႄႉ တေႁၢႆယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ
Photo -Sai Lao Purng

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 11 October 2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး 361 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 48 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 280 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃယူႇတီႈႁူင်းယႃ မီး 33 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 11 October 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်းၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,197 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်း မီး 479,848 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 28 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်း မီး 18,162 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,182 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း တင်းမူတ်း မီး 432,457 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ သင်ဝႃႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းသေ ၸင်ႇၵွႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ ယႃႇယူႇတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်၊ ၵႆႉသုၵ်ႈလၢင်ႉသီမိုဝ်း ႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်၊ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ၊ ပေႃးမီးသၢႆငၢႆ ဢမ်ႇယူႇလီၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁူင်းယႃၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း