ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID – 19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (8) ၵေႃႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈ (119) ၵေႃႉယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (8) ၵေႃႉ လႄႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (119) ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ထႅင်ႈ (8) ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၸၢႆး (3) ၵေႃႉ ယိင်း (5) ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၵေႃႉထီႉ (112) ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ထႅင်ႈ (7) ၵေႃႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ယူႇသဝ်းၼႂ်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း ဝႃႈၼႆ။ ၸိူဝ်းၶဝ်တင်း (8) ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉတီႈႁူင်းယႃဝႃႈ ၸွင်ႇတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID – 19 လႄႈ ဝၢႆးသေၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်တင်း (8) ၵေႃႉ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃယဝ်ႉ  ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 တႃႇ (427) ၵေႃႉ၊ ၼႂ်း (427) ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ် (2) ၸုပ်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇ လႄႈ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈ (8) ၵေႃႉ၊ တႃႇ (419) ၵေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉ ဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး (9) ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်း (9) ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ (6) ၵေႃႉတႄႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉသေတႃႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၶိုၼ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်ၵဵပ်းတူဝ် ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်း လႄႈ လူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ထႅင်ႈ ၵေႃႉထီႉ (112) ၼႆႉ   ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မီး (5) ၵေႃႉသေ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (119) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (5) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသမ်ႉ မီး (9) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း