ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (3) ၵေႃႉ၊ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ (6) ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (2) ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11 June 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (3) ၵေႃႉ၊ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ (6) ၵေႃႉ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 1 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး မိူင်းရၶႅင်ႇ 2 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ မိူင်းၶၢင် 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (247) လႄႈ (248) ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး မိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢွၼ်တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ် လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (249) ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ မိူင်းၶၢင်သမ်ႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်မႅင်း ဢွၼ်တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽၢႆႇယူႇလီ ဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း တီႈလၢၼ်ႇလွႆၵျႄႇ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ-မိူင်းၶၢင် ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃထီႉ (247) လႄႈ (248) ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းမွင်ႇတေႃး မိူင်းရၶႅင်ႇ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (249) သမ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ မိူင်းၶၢင်။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 June 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (6) ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (23)၊ (113)၊ (123)၊ (139)၊ (152) လႄႈ (170) ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ၸိူဝ်မႅင်းထႅင်ႈသွင်ႈပွၵ်ႈသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉလႄႈ မေႃယႃၶဝ် ၸင်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ႁၢႆလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ (6) ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း လႄႈ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မီး (11) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (7) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (192)၊ (121)၊ (29)၊ (14)၊ (143)၊ (96) လႄႈ (64) ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး (249) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (6) ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (165) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း