ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ၊ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ သေ ၼႂ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး 1 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 August 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ၊ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးတင်း 5 ၵေႃႉ သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (373) ၽူႈၸၢႆးဢႃႇယု 41 ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်တင်း 5 ၵေႃႉ ၼႆႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢွၼ်တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ယၢမ်ႈမီးပိုၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး မိူင်းယူႇဢေႇဢီး (UAE) 1 ၵေႃႉ၊ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 1 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး 3 ၵေႃႉ လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉၼႆႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ တွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19  ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (353) ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 26 ပီႊ ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းမိူင်းမွၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႉထီႉ (373) ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၼႆႉပေႃးၼႆ မီး (13) ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (10) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15 August 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 374 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 6 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး 322 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း