ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 28 ၵေႃႉ၊ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ 22 ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 15 ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 29 August 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 13 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 21 ၵေႃႉ ၽူႈယိင်း 7 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 28 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (652) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 42 ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ထႅင်ႈ 27 ၵေႃႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 5 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ 22 ၵေႃႉ သေ ယၢမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢွၼ်တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ 7 ၵေႃႉ။ ယၢမ်ႈမီးပိုၼ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး မိူင်းၶႄႇ 1 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယူႇဢေႇဢီး (UAE) 2 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ 1 ၵေႃႉလႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 28 ၵေႃႉၼႆႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (652) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 42 ပီႊ ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ထႅင်ႈ 27 ၵေႃႉသမ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃတွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 5 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ 22 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႉထီႉ (652) ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၼႆႉပေႃးၼႆ မီး (16) ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (11) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 29 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 656 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 6 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး 349 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (652) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 42 ပီႊ ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၼႆႉ ယၢမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (477) ၼႆယဝ်ႉ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ သဝၼၵူဝ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Kanbawza Tai News ဝႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (652) ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼႆႉ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် August 2020 ၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈၶီႇလူတ်ႉၵႃးၸွမ်း ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (477) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 16 August 2020 မၼ်းၼၢင်း လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၶီႇႁိူဝ်းမိၼ် ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။ ၵူၼ်းဢၼ်ၶီႇ ႁိူဝ်းမိၼ်လမ်းလဵဝ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးၸွမ်းမၼ်းၼၢင်းသမ်ႉ မီး 33 ၵေႃႉ လႄႈ တေၸႂ်ႉႁႂ်ႈၸိူဝ်းၶဝ် တင်း 33 ၵေႃႉ ၵဵပ်းတူဝ်လႄႈ ဢဝ်တူဝ်ႇယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႉသႂ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵူၼ်း 33 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 8 ၵေႃႉတႄႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၶိုၼ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ ထႅင်ႈ 25 ၵေႃႉတႄႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇတီႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းႁၢႆးဝူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ႁၢႆးႁူဝ်း ၸိူဝ်းတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ႁၢႆးဝူဝ်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (652) ၼႆႉၵေႃႈ တေႁႂ်ႈၵဵပ်းတူဝ်သေ ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ်ၶဝ် သူင်ႇပၼ်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း