ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 93 ၵေႃႉ၊ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ 76 ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 77 ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 30 August 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 16 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 49 ၵေႃႉ ၽူႈယိင်း 44 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းတိူင်းမၢၼ်းတလေး 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 13 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶၢင် 2 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 76 ၵေႃႉသေ ယၢမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢွၼ်တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ 43 ၵေႃႉ၊ ယၢမ်ႈမီးပိုၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး မိူင်းၶႄႇ 3 ၵေႃႉ၊ မိူင်းဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး 1 ၵေႃႉလႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈဢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 93 ၵေႃႉၼႆႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၵၼ်ႇတေႃႇၼတီႇ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 1 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃဝဵင်းၵေႃႉတွင်း တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 3 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃတွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပ 3 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 11 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃဝဵင်းဢမ်း မိူင်းရၶႅင်ႇ 2 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ 32 ၵေႃႉ ႁူင်းယႃဝဵင်းၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ 41 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 93 ၵေႃႉၼႆႉ ပႃးလုၵ်ႇဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 1 ၶူပ်ႇ 1 ၵေႃႉ လႄႈ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 3 ၶူပ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 August 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (380) လႄႈ (381) ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 30 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 749 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 6 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး 351 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 August 2020 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇထႅင်ႈ တီႈၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ပွၵ်ႈမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 1 ၵေႃႉလႄႈ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ 9 ၵေႃႉသေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်း ၽႄႈလၢမ်းဝႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႆႉသုၵ်ႈလၢင်ႉပၼ်မိုဝ်း ႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်၊ ယႃႇယူႇတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်၊ ပေႃးဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ     ႁိူၼ်းယေး၊ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈယႂ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇပဵၼ် ပေႃးၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းသေ ၸင်ႇၵွႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ ပေႃးမီးသၢႆငၢႆဢမ်ႇယူႇလီၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း