ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 51 ၵေႃႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး 3 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 32 ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 19 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 31 ၵေႃႉ ၽူႈယိင်း 20 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 2 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶၢင် 2 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 8 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 4 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 5 ၵေႃႉ လႄႈ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 27 ၵေႃႉ သေ ယၢမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢွၼ်တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ 9 ၵေႃႉ၊ ယၢမ်ႈမီးပိုၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇမႃး မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ 7 ၵေႃႉလႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈဢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 51 ၵေႃႉၼႆႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၽွင်ႇၵျီး တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 31 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 1 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 1 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 1 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃတိူင်းပႃႇၵိူဝ် 5 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃဝဵင်းၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃပုင်ႇၼၸုၼ်း မိူင်းရၶႅင်ႇ 3 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ ႁူင်းယႃမေႃႇလမျႅင်ႇ မိူင်းမွၼ်း 8 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၽွင်ႇၵျီး တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 31 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (924) ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 27 ပီႊ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (925) ၽူႈယိင်းဢႃႇယု 24 ပီႊ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (928) ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 20 ပီႊ ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (319)၊ (367) လႄႈ (388) ပဵၼ်းၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 1 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2 September 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 938 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 6 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး 357 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း