ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID–19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ (63) ၵေႃႉယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 14 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1) ၵေႃႉလႄႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (63) ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ထႅင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃႇယု (65) ပီႊ ယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆႇတႃႇယႃႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ယၢမ်ႈယူႇသဝ်းႁိမ်းၸမ်တင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၵေႃႉထီႉ (24)။ ဝၢႆးသေၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး သူင်ႇယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID–19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ (63) ၵေႃႉယဝ်ႉ

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း၊ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 မီး (63) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (4) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသမ်ႉ မီး (2) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း