ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 75 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ သမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 53 ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 4 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 22 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 75 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 32 ၵေႃႉ ၽူႈယိင်း 43 ၵေႃႉ၊  ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 2 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 31 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 14 ၵေႃႉ လႄႈ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 26 ၵေႃႉသေ ယၢမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်ပဵၼ် COVID-19 ဢွၼ်တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ 35 ၵေႃႉ၊ ယၢမ်ႈမီးပိုၼ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး မိူင်းထႆး 1 ၵေႃႉ၊ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး 3 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ မိူင်းၽရင်ႇသဵတ်ႇ 1 ၵေႃႉ လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈဢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 75 ၵေႃႉၼႆႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃမေႃႇလမျႅင်ႇ မိူင်းမွၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃဝဵင်းဢမ်း မိူင်းရၶႅင်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃမိၼ်းပျႃး မိူင်းရၶႅင်ႇ 12 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ 18 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃၵၼ်ႇတေႃႇၼတီႇ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 1 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃဝဵင်းပျီႇ တိူင်းမၵူၺ်း 1 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃတွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 1 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ႁူင်းယႃၽွင်ႇၵျီး တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 38 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႉထီႉ (1,023) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 46 ပီႊ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉမီးတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉထႅင်ႈတၢင်ႇလွင်ႈ ပႃးလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 22 : 30 မူင်း တီႈႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် 2,594 ဢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈ 75 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 4 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 1,133 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 7 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး 359 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႉထီႉ (1,081) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 25 ပီႊ ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈမီးပိုၼ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃ လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈဢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉသေ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၽွင်ႇၵျီး တိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း