ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 145 ၵေႃႉ၊ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 14 ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 100 ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 7 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 45 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 145 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ 38 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 2 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 2 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 8 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 92 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မေႃယႃၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် 3,007  ဢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈ 145 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 14 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (206)၊ (238)၊ (239)၊ (383)၊ (446)၊ (447)၊ (459)၊ (470)၊ (584)၊ (596)၊ (597)၊ (598)၊ (600) လႄႈ (602) သေ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ 4 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 2 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 2 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 4 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 7 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 1,464 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 8 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး 385 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႉထီႉ (1209)၊ (1210) လႄႈ (1211) ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ သေ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ သိုဝ်လိုဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) မိူင်းလႃး ဝႃႈၼႆ။ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းပဵၼ် 3 ၵေႃႉၼႆႉသမ်ႉ မီးယူႇ 138 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸိူဝ်းၶဝ် 138 ၵေႃႉ ၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ဢိၵ်ႇ ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႉသႂ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ပႃႉၸူဝ်းတတ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tachileik News Agency ဝႃႈ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (1209)၊ (1210) လႄႈ (1211) ၼႆႉ ယၢမ်ႈၼွၼ်းတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 3 ၶိုၼ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼွၼ်းတီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ၼွၼ်းတီႈတႃႈလူတ်ႉယၢင်းၶမ်း သေဢမ်ႇၵႃး ယၢမ်ႈၵႂႃႇတီႈလၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း၊ လၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်းၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈၶီႇႁိူဝ်းမိၼ်ၸွမ်း ၵၼ်ပေႃးၼႆ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈယူႇႁိမ်းၸမ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 3 ၵေႃႉၼႆႉ မီး (138) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19  138 ၵေႃႉၼႆႉ တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႉသႂ်ႇ 79 ဢၼ်တႄႉ လႆႈသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇတီႈ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 September 2020 ထႅင်ႈ 59 ၵေႃႉတႄႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 8 September 2020 တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၸႄႈဝဵင်းၵမ်ႉၼမ်ၼမ် ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်းသေ ၶဝ်မႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ တေလႆႈပႃးလိၵ်ႈထွၵ်ႈၶၢမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁဝ်းယူႇသဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ တေလႆႈၶဝ်ႈၵဵပ်းတူဝ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ် တႃႇ 14 ဝၼ်း ဝၢႆးၼၼ်ႉ တေလႆႈမိူဝ်းသိုပ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ယူႇတီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းထႅင်ႈ 7 ဝၼ်း ႁူမ်ႈ 21 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း