ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 146 ၵေႃႉ၊ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 54 ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 8 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 92 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 54 ၵေႃႉ ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းမိူင်းမွၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 9 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 5 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 39 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 92 ၵေႃႉ ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ8 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးလၢႆၵေႃႉ ၽူႈယိင်းလၢႆၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ တီႈလႂ်လၢႆလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13 : 30 မူင်း ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (389)၊ (391) လႄႈ (466) ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး ဢိၵ်ႇ မိူင်းမွၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 8 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 1,610 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 8 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး 388 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႉထီႉ (1209)၊ (1210) လႄႈ (1211) ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ သေ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ သိုဝ်လိုဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) မိူင်းလႃး။ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးတီႈသိုဝ်လိုဝ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈမႃးၼွၼ်းတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၶိုၼ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈယူႇႁိမ်းၸမ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်း ပဵၼ်သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ မီးထႅင်ႈ 17 ၵေႃႉသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 8 September 2020 ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် တေဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ်ၸိူဝ်းၶဝ် 17 ၵေႃႉ သူင်ႇပၼ်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႉထီႉ (1209)၊ (1210) လႄႈ (1211) ၼႆႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 5 September 2020 ဝၢႆးသေၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်သေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၼွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းပဵၼ်သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉလႄႈ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 7 September 2020 ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ယူႇႁိမ်းၸမ်ၵူၼ်းပဵၼ်သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 155 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (1209)၊ (1210) လႄႈ (1211)  တႃႇ 155 ၵေႃႉၼႆႉၵေႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁႂ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်တင်း 155 ၵေႃႉ ၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်းလႄႈ ဢဝ်တူဝ်ႇယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၵႂႃႇယူႇ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းလႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်းသေ ၶဝ်မႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆၸိုင် တေလႆႈပႃးလိၵ်ႈထွၵ်ႈၶၢမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁဝ်းယူႇသဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ တေလႆႈၶဝ်ႈၵဵပ်းတူဝ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ် တႃႇ 14 ဝၼ်း ဝၢႆးၼၼ်ႉ တေလႆႈမိူဝ်းသိုပ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ယူႇတီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းထႅင်ႈ 7 ဝၼ်း ႁူမ်ႈ 21 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း