ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 202 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 82 ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 120 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် 1 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 7 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 90 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 4 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 5 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 3 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 10 ၵေႃႉ လႄႈ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 81 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မေႃယႃၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် 3,415 ဢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 202 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႉထီႉ (1,590) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 55 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၽွင်ႇၵျီး တိူင်းတႃႈၵုင်ႈသမ်ႉ ယွၼ်ႉမီးတၢင်းပဵၼ် ယဵဝ်ႈဝၢၼ် ဢိၵ်ႇ တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈပႃးလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 23 : 45 မူင်း ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၵေႃႉထီႉ (1,491) ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 45 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၽွင်ႇၵျီး တိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉမီးတၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်ပႃးလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 02 : 50 မူင်း မိူၼ်ၵၼ်။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 2,009  ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 14 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉသမ်ႉ မီး 553 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၸႄႈဝဵင်းၵမ်ႉၼမ်ၼမ် တီႈရၶႅင်ႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႇ 21 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး တီႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼမ်ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းတႆးပေႃးၼႆၸိုင် တေလႆႈပႃးလိၵ်ႈထွၵ်ႈၶၢမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁဝ်းယူႇသဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ တေလႆႈၶဝ်ႈၵဵပ်းတူဝ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ် တႃႇ 14 ဝၼ်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တေလႆႈမိူဝ်းသိုပ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ယူႇတီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းထႅင်ႈ 7 ဝၼ်း ႁူမ်ႈ 21 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း