ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 257 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 2,266 ၵေႃႉယဝ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 142 ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 115 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် 3,417 ဢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈ 257 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 257 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ တီႈလႂ်လၢႆလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14 : 00 မူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 2,266  ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 14 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉသမ်ႉ မီး 625 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 142 ၵေႃႉလႄႈ ပေႃးႁူမ်ႈလေႃးၵၼ်တင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢွၼ်တၢင်းၸိူဝ်ႉၼၼ်ႉ 2,009 ၵေႃႉ ပေႃးၼႆၸိုင် လူဝ်ႇလႆႈမီး 2,151 ၼႆသေတႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိတ်းဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 2,150 ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ပေႃးႁူမ်ႈလေႃးၵၼ်တင်း ၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း 115 ၵေႃႉ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ လူဝ်ႇလႆႈမီး 2,266 ၵေႃႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ တိုၵ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိတ်းဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 2,265 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၸႄႈဝဵင်းၵမ်ႉၼမ်ၼမ် တီႈရၶႅင်ႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႇ 21 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး တီႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼမ်ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းတႆးပေႃးၼႆၸိုင် တေလႆႈပႃးလိၵ်ႈထွၵ်ႈၶၢမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁဝ်းယူႇသဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ တေလႆႈၶဝ်ႈၵဵပ်းတူဝ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ် တႃႇ 14 ဝၼ်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တေလႆႈမိူဝ်းသိုပ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ယူႇတီႈ ႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းထႅင်ႈ 7 ဝၼ်း ႁူမ်ႈ 21 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 September 2020 ၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း လႄႈ ယူတ်းယႃၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁႄႉၵင်ႈ ၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ပဵၼ်လွင်ႈၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ တႃႇပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼႂ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇပဵၼ်ပေႃးၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢၼ်တေႃႉသူင်ႇယႃႈယႃ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11 September 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 30 September 2020 လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉတင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း