ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 180 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 157 ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 23 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 180 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းတိူင်းမၵူၺ်း 2 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 7 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ 3 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 11 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 126 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 5 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 7 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ မိူင်းမွၼ်း 19 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မေႃယႃၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် 4,109 ဢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈ 180 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ 12 : 00 မူင်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႉထီႉ (2,165) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 32 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၽွင်ႇၵျီး တိူင်းတႃႈၵုင်ႈသမ်ႉ မီးတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈပႃးထႅင်ႈလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 September 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 16 : 15 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ 12 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 2,445  ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 15 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉသမ်ႉ မီး 625 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတေႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 September 2020 ၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း လႄႈ ယူတ်းယႃၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁႄႉၵင်ႈ ၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ပဵၼ်လွင်ႈၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ တႃႇပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼႂ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇပဵၼ်ပေႃးၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢၼ်တေႃႉသူင်ႇယႃႈယႃ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11 September 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 30 September 2020 လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉတင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း