ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID–19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (11) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ (85) ၵေႃႉယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (11) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 မီး (85) ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ထႅင်ႈ (11) ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး (7) ၵေႃႉ ၽူႈယိင်း (4) ၵေႃႉ သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၵေႃႉထီႉ (78) ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီးတဵင်ႇ မိူင်းၶျၢင်း ဝႃႈၼႆ၊ ထႅင်ႈ (10) ၵေႃႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းတၵူင်ႇမဵဝ်ႉတိတ်ႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းပၸုၼ်ႇတွင်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇမေႇတႃႇသၢၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆႇတႃႇယႃႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းပႁၼ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ၊ ၸႄႈဝဵင်းသၢၼ်းၶျွင်း လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းဢလူင်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID–19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (11) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ (85) ၵေႃႉယဝ်ႉ

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၵေႃႉထီႉ (78) ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းတီးတဵင်ႇ၊ ၵေႃႉထီႉ (82) ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၵၼ်ႇတေႃႇၼတီႇ၊ ထႅင်ႈ (9) ၵေႃႉသမ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ဝေႇပႃႇၵီႇ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်း ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (85) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (4) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသမ်ႉ မီး (2) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း