ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID–19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (9) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ (94) ၵေႃႉယဝ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 17 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ (3) ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (6) ၵေႃႉ လႄႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (94) ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ထႅင်ႈ (9) ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး (7) ၵေႃႉ ၽူႈယိင်း (2) ၵေႃႉ သေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၵေႃႉထီႉ (88) ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵလေး တိူင်းသၵႅင်း၊ ထႅင်ႈ (8) ၵေႃႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမယၼ်းၵူင်း၊ ၸႄႈဝဵင်းတႃႇမူၺ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပ၊ ၸႄႈဝဵင်းသၢၼ်းၶျွင်း လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID–19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (9) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ (94) ၵေႃႉယဝ်ႉ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၵေႃႉထီႉ (86) ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃႇယု (78) ပီႊ ဝၢႆးသေမေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး သူင်ႇယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ဝေႇပႃႇၵီႇ ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၸၢႆးမီးတၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈပႃး လႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 02:55 မူင်း လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၵေႃႉထီႉ (3),(9) လႄႈ (12) တႄႉ မေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတူၺ်းထႅင်ႈ 2 ပွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆလႄႈ မေႃယႃၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ႁၢႆလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉၼႆသေ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းထႅင်ႈ (14) ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 မီး (94) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ မီး (5) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသမ်ႉ မီး (5) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း