ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (7) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 02:00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (7) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ထႅင်ႈ (7) ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး (5) ၵေႃႉ လႄႈ ၽူႈယိင်း (2) ၵေႃႉ သေ ၸိူဝ်းၶဝ် (7) ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႄးၵူး၊ ၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇပျီႇတႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၸႄႈဝဵင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းၸိူဝ်းၶဝ် (7) ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းလႄးၵူး၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉတႄႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဢိၼ်းၸဵင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 မီး (38) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ မီး (3) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသမ်ႉ မီး (2) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း