ၵူၼ်းတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽၢတ်ႇႁိူၼ်းယေး ဢွင်ႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း မီးၵႂႃႇ 84 လၢၼ်ႉပၢႆ

ယူႇတီႈၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNHCR) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ပီႊ 2021 ၶိူင်ႈပီႊၼႆႉၵူၺ်း ယွၼ်ႉလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၽေးပၢင်တိုၵ်း၊ ၽေးႁုၵ်းႁၢႆႉ လႄႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈပႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽၢတ်ႇႁိူၼ်းယေး ဢွင်ႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼမ်တေႉတေႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ Stephane Dujarric ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် Antonio Guterres ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၽၢႆႇ UNHCR ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ယွၼ်ႉၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈပၢႆႈ ၽၢတ်ႇႁိူၼ်းယေး ဢွင်ႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၼၼ်ႉ မီးယူႇ 84 လၢၼ်ႉပၢႆ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၸုမ်း UNHCR ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽၢတ်ႇႁိူၼ်းယေး ဢွင်ႈတီႈယူႇ တၼ်းသဝ်း တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ (January) တေႃႇထိုင် လိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း (June) ပီႊ 2021 ၼႆႉ တေမီးယူႇ 51 လၢၼ်ႉၼႆႉသေ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၺ်းၵေႃႈ မီးယူႇ ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉဝႃႈၼႆ။

Filippo Grandi ၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်း ၸုမ်း UNHCR လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်း လုတ်ႈႁၢမ်း လွင်ႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉ လႄႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸင်ႇလႆႈတိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း UNHCR ယင်းလႆႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉပႃးဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈ လွင်ႈငၢမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ တေလႆႈၶတ်းၸႂ် တိူဝ်းလိူဝ်သွင်ပုၼ်ႈယဝ်ႉ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တေလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်ပႃး ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈ ၽေး လႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉပႃး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း