ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈတီႈဢိၼ်းၸဵင်ႇ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 23 July 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈတီႈဢိၼ်းၸဵင်ႇ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉပၢဝ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမၢၼ်ႈ၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၵမ်းလဵဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ သဵင်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶဝ် ႁွင်ႉပၢဝ်ႇၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃးလႆႈငိၼ်းလင်ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်းၼွၵ်ႈၶွၵ်ႈၶင် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၸမ်ႁိမ်း ၶွၵ်ႈၶင်ဢိၼ်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၢႆးသေၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ် ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 လမ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၶွၵ်ႈ ဢိၼ်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၶွၵ်ႈၶင်ဢိၼ်းၸဵင်ႇၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 July 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢူးၺၢၼ်ႇဝိၼ်း (Nyan Win) ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢၼ်ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းယဵတ်ႈသႂ်ႇၶွၵ်ႈ တီႈဢိၼ်းၸဵင်ႇ လူၺ်ႈမၢႆမီႈ 505 (ခ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတၢင်ၼႃႈ ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mizzima ဝႃႈ ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈတီႈဢိၼ်းၸဵင်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်း တင်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၶွၵ်ႈၶင်ၶဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶဝ်တႄႉၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း၊ ႁႂ်ႈၵုမ်းထိင်းပၼ် လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းၶွၵ်ႈၶင်၊ ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းပၼ် မၢႆႈမီးၼႂ်းၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶင် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – Mizzima, Irrawaddy

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း