ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၼႂ်းတိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ လႄႈ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႄႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းလႄႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈတီႈ ဝဵင်းမဢူႇပိၼ်ႇ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ လႄႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈတီႈ ဝဵင်းတႃႇယႃႇဝတီႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ၵေႃႈ လႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇတီႇႁႃႉဢွင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 October 2020 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈတီႈ ဝဵင်းမဢူႇပိၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇယူႇလီ ပဵၼ်ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 25 October 2020 ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း RDT Test Kit သေ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဝႃႈၼႆ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းယၢမ်ႈယူႇႁိမ်းၸမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵေႃႉဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼၼ်ႉ တႃႇ 255 ၵေႃႉ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်တီႈၶွၵ်ႈ ဝဵင်းမဢူႇပိၼ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တႃႇ 104 ၵေႃႉ လႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇတီႇႁႃႉဢွင်ႇ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် 104 ၵေႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်တီႈၶွၵ်ႈ ဝဵင်းမဢူႇပိၼ်ႇ ဢိၵ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်းၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢၼ်တေပူၼ်ႉလွတ်ႈတၢင်းၽိတ်း တႃႇ 11 ၵေႃႉတႄႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃႈသေ ဢၼ်ၵိုတ်းထႅင်ႈ တႃႇ 93 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ လႆႈဢဝ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ် ဝႆႉႁင်းမၼ်းၶေႃၶေႃ တီႈၼႂ်းၶွၵ်ႈ ဝဵင်းမဢူႇပိၼ်ႇၼၼ်ႉသေ ယူတ်းယႃပၼ်၊ သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉမႃး ပေႃးၼႆၸိုင် တေၶိုၼ်းလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ႁူင်းယႃသေ ယူတ်းယႃပၼ် ၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၶွၵ်ႈ ဝဵင်းမဢူႇပိၼ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ဢိၵ်ႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ မီးလၢႆၵေႃႉ လႄႈ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19  ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 27 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမဢူႇပိၼ်ႇ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ မီး 272 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 160 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၽၢႆႇလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ AAPP လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈတီႈ ဝဵင်းတႃႇယႃႇဝတီႇ တိူင်ပႃႇၵိူဝ်ၵေႃႈ လႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်မႅင်း COVID-19 (161) ၵေႃႉ မိူၼ်ၵၼ်၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် 2 ၵေႃႉသေ တႃႇ 159 ၵေႃႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈလႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ယူတ်းယႃပၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – RFA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း