ၵူၼ်းတူၵ်းၽၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵမ်းထီႉ 4 တႃႇၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် 4 မိုၼ်ႇ

ဝၢႆးသေပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းတူၵ်းၽၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉဝၼ်း လႂ်ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈယွၼ်ႉ COVID-19 ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ငၢၼ်းတႃႇႁဵတ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ပွၵ်ႈထီႉ 4 လႄႈ ပၼ်လိူဝ်မႃးထႅင်ႈ 2 မိုၼ်ႇ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် တေလႆႈ 2 မိုၼ်ႇ ၵူၺ်းသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် တေလႆႈယူႇ 4 မိုၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ်သေ လႆႈတၢမ်းဝၢင်းမႃး ငိုၼ်း 163.905 ပီႇလီႇယၢၼ်ႇ တႃႇၸွႆႈထႅမ် ပၼ် ၼႃႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းၽၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း ၽွင်း COVID-19 ၼႆႉ 6.3 သႅၼ် လင်ႁိူၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းတိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ငိုၼ်းတွင်း တီႈၵူၼ်းၽၢၼ် ပွၵ်ႈ သွင် လႄႈ ပွၵ်ႈသၢမ် ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈသေ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ငိုၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၽႅဝ်ၼႂ်းမိုဝ်း ၵူၼ်းဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းၵွတ်းၽၢၼ်ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် မီးလွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ်မႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ထိုင်မႃးပွၵ်ႈထီႉ 4 ၼႆႉ ပၼ်ႁႃ လွင်ႈၸႅၵ်ႇပၼ် ငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵွတ်းၽၢၼ် လႄႈ ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁပ်ႉ ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်း မီးၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ၼႂ်းဝူင်ႈထူၼ်ႈသၢမ် လိူၼ် November 2020 ၼႆႉ တေလႆႈႁၼ် ပဵၼ် တီႈၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တႃႇႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃလွင်ႈၼႆႉဝႃႈၼႆသေ ယူႇတီႈၽူႈၵိုဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တေဢမ်ႇပွႆႇပႅတ်ႈၵူၼ်းတူၵ်းၽၢၼ်ၵေႃႉလႂ်သေၵေႃႉ တေၸွႆႈၵႂႃႇၵူႈႁိူၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈယူႇ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈတၢင်းသေလွင်ႈလွင်ႈသေ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ လႆႈပိုတ်ႇဝႆႉႁွင်ႈၵၢၼ် ဢၼ်တေပႂ်ႉႁပ်ႉထွမ်ႇ လွင်ႈဢၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇထိုင်မႃးဝႃႈ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း