ၵူၼ်းတွႆႇမူၺ်း ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် တေလူင်းၶႄႉၶဵင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ

မႅၼ်းၼီႇ ပႃႇၵဵဝ်ႇ Manny Pacquiao ၽူႈတွႆႇမူၺ်း ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် လႄႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈသူး Champion ၼမ်ထိုင် 8 သူးၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေလူင်းၶႄႉၶဵင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ၼႂ်းပီႊၼႃႈ။

ပေႃးလၢတ်ႈထိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ၽၢႆႇတွႆႇမူၺ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၵေႃႉလႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း မႅၼ်းၼီႇ ပႃႇၵဵဝ်ႇ Manny Pacquiao ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးပဵၼ် ၵူၼ်းတွႆႇမူၺ်း ဢၼ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ မီးၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉဝႆႉ ပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်၊ ၼႂ်းၽဝၸၢတ်ႈပၢၼ် မႅၼ်းၼီႇ ပႃႇၵဵဝ်ႇ တွႆႇမူၺ်းမႃးၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးယၢမ်ႈလႆႈသူး Champion ၼမ်ထိုင် 8 သူး  ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 19 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မႅၼ်းၼီႇ ပႃႇၵဵဝ်ႇ Manny Pacquiao လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တႅပ်းတတ်း တေလူင်းၶႄႉၶဵင်ႇ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းပီႊ 2022 ပီႊၼႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလၢႆၽၢႆႇမုင်ႈႁၼ်တႅၵ်ႇလႅင်းလီဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈပၢၼ်ပဵၼ်ၽဝ ၵူၼ်းတွႆႇမူၺ်းသေ ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶဝ်ႈမႃးလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် မႅၼ်းၼီႇ ပႃႇၵဵဝ်ႇ Manny Pacquiao မီးဢႃႇယု 42 ပီႊ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသၽႃးၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းပႃႇတီႇ Partido Demokratiko Pilipino–Lakas ng Bayan (PDP–Laban) ပႃႇတီႇဢၼ်ပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်၊ ယွၼ်ႉလႆႈႁပ်ႉသဵင်ပၼ်ႁႅင်းဢီး ၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇ PDP–Laban  ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ပီႊ 2022 ၼႆႉသေ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း လူင်းလဵၼ်ႈၵၢၼ်ႈမိူင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ မီးလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ တေႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မႅၼ်းၼီႇ ပႃႇၵဵဝ်ႇ Manny Pacquiao လၢတ်ႈဝႃႈ “ၵဝ်ၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းတေႃႇသူႈ တိုၼ်းတေတေႃႇသူႈ လူၺ်ႈၵူႈလွၵ်းလၢႆး ယွၼ်ႉႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတေႉတေႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸဵမ်လွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်း၊ လွင်ႈၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ လႄႈ လွင်ႈႁၼ်ထိုင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း” ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ လူင်းၶႄႉၶဵင်ႇ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ပၢၼ်ထီႉသွင်လႆႈလႄႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းဝႆႉ ပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တေၶိုၼ်းလူင်းၶႄႉၶဵင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈယူႇတၼ်းႁဵင်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ တႃႇပေႃးတေၸၢင်ႈၵုမ်းထိင်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵႂႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – REUTERS, AFP

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း