ၵူၼ်းထူပ်းၽေး သၽႃႇဝၼမ်ႉလူၵ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၽူႈမီးၼမ်ၸႂ်

ၵူၼ်းထူပ်းၽေး သၽႃႇဝၼမ်ႉလူၵ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၽူႈမီးၼမ်ၸႂ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး သၽႃႇဝၼမ်ႉလူၵ်ႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9 July 2022 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 9 August 2022 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယူႇတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢၼ်ပဵၼ် ၸၢႆးမွင်ႇဢေး၊ ၼၢင်းၵိင်ႇ ဢၼ်ယူႇ မိူင်းၵွၵ်ႇ လႄႈ မိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈထႆး လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး သၽႃႇဝ ၼမ်ႉလူၵ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း 7 ပေႇ တႃႇ 33 ၽႅၼ်ႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 4,700 ဝၢတ်ႇ (သီႇႁဵင်ၸဵတ်းပၢၵ်ႇဝၢတ်ႇ)၊ လႄႈ ၶူဝ်ႈၼုင်ႈတၢင်းမႆ မိုဝ်းသွင် 7 တိူၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ် ပွၵ်းပူင်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်လူၵ်ႈၶဝ်လႄႈ ၽူႈထူပ်းၽေးၶဝ်ၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း