ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်မႃးလႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တေသင်ႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ လွင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း သိုဝ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းပဵၼ် COVID-19 တႃႇႁႂ်ႈလႆႈသမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 44 လၢၼ်ႉပၢႆၼၼ်ႉ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းသွင် (December 2020) ၼႆႉ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းပဵၼ် COVID-19  တိူၼ်းၶိုၼ်ႈၼမ် မႃးလႄႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ၶိုၼ်းလႆႈဢွၵ်ႇပိူင်မႂ်ႇထႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ  ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸူႉတုမ်ၵၼ်၊ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင် COVID-19 မီးၼၼ်ႉၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၼႃ ဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ယင်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေသင်ႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းထႅင်ႈတင်းၼမ်။

Photo credit to owners
Photo credit to owners

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇယူႇလီ ပၢၵ်ႉ ၼၼ်ႁူ (Park Neung-hoo) လၢတ်ႈၼႄႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်း တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းသေ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေသင်ႇသိုဝ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ် ဢႅတ်ႉသ်ထရႃႇ ၸေႇၼေႇၵႃႇ (AstraZeneca)၊ ၾၢႆႇသိူဝ်ႇရ် (Pfizer) လႄႈ မူဝ်ႇတႃႇၼႃႇ  (Moderna) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈမဵဝ်းလႂ် 20 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ်သေ တႃႇ 4 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႁပ်ႉသိုဝ်ႉတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Johnson & Johnson’s Janssen သေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 34 လၢၼ်ႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ 10 လၢၼ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေသင်ႇသိုဝ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ဢွၼ်ႁူဝ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ COVAX ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄပႃး ထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ တေဢၢၼ်းသင်ႇသိုဝ်ႉ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 30 လၢၼ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ယွၼ်ႉၽွၼ်းလႆႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ မဵဝ်းၼိုင်ႈလႄႈ မဵဝ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ပႆႇပေႃးတႅတ်ႈတေႃးလီသေဢမ်ႇၵႃး ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူင်းတေႃႇမိူင်း မီးလွင်ႈၶႄႉၶဵင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ပီႊၼႃႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် (March 2021) ၼႆႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တေၽႅဝ်ၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးၸၢၼ်းယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ တေပႆႇတႄႇသမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တင်းမူတ်းၵမ်းလဵဝ်သေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်ႇမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်သိုဝ်ႉ ယႃႈယႃမဵဝ်းလဵဝ်ၵၼ်တင်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼႆႉသေ ပေႃးသမ်းယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၽွၼ်းတုမ်ႉ ယွၼ်ႈမၼ်း ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉမၼ်း ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေတႅပ်းတတ်း သမ်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လႅပ်ႈတေပဵၼ်လႆႈ ၼႂ်းၵၢင်ပီႊ 2021 ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ယင်းတိုၵ်ႉၵုမ်းၵမ်လႆႈယူႇလႄႈ ပႆႇထိုင်တီႈဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလႆႈမႃးယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေတႄႇသမ်းပၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇ လႄႈ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းတင်းၼမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ယႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 8 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ တီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 594 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်မီးယူႇ 38,755 ၵေႃႉ လႄႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး 29,650 ၵေႃႉသေ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆမီး 552 ၵေႃႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း