ၵူၼ်းပဵၼ် COVID-19 ဢိၼ်းတီးယႃး တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းသႃးလမ်ထႅင်ႈ ၸၢင်ႈလူႉတၢႆ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 94%

ဢိၼ်းတီးယႃး ၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းသႃးလမ် (black fungus) ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် COVID-19 ၸမ်မွၵ်ႈ 9,000 ၵေႃႉ တိတ်းၸပ်းယဝ်ႉ ၸၢင်ႈလူႉတၢႆ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းသီႇ (94%) ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 23 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းလႄႈ ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼမ်ထိုင် 3 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ သမ်ႉပၢႆၵူတ်ႇထူပ်းၺႃး တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းသႃးလမ် (black fungus) ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ်ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းသႃးလမ် (black fungus) ဢမ်ႇၼၼ်ႁွင်ႉ (Mucormycosis) ၼႆႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၼႂ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တင်းၼမ်   8,800 ၵေႃႉ တႃႇၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၵူႇၵျရတ်ႉ (Gujarat) လႄႈ ၸႄႈမိူင်းမႁႃရတ်ႉထရႃႇ တႃႇထႅင်ႈ 15 ၸႄႈမိူင်း ၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း  800-900 ၵေႃႉသေ ထႅင်ႈ 25 ၸႄႈမိူင်း လႆႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းသႃးလမ် (black fungus) လႆႈၽႄႈလၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Mucor mould is commonly found in soil, plants, manure, and decaying fruits and vegetables PHOTO: GETTY IMAGES

မေႃယႃလူင် တီႈႁူင်းယႃ Maharaja Yeshwantrao လၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းႁူင်းယႃ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ႁွင်ႈယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ်ထႅင်ႈ 11 ႁွင်ႈ မီးၵူႇၼွၼ်းမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ တႃႇယူတ်းယႃ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းသႃးလမ်  (black fungus) ၼႆႉၵမ်းသိုဝ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဝႆႉယဝ်ႉသေ သမ်ႉတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းသႃးလမ်ထႅင်ႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးထိုင်သၢႆၸႂ်လႆႈဝႆးၽႂ်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းသီႇ (94%) ၼႆယဝ်ႉ။

တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း CVOID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လူတ်းယွမ်းလူင်းသေတႃႉ တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိုၵ်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆဝ်းထႅင်ႈ 4,455 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 303,751 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီး တီႈၸုတ်ႇၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆယဝ်ႉသေ ၵမ်ႈၼမ်ၵူၺ်း ဢဝ်ၵႂႃႇၽင်ဝႆႉ ၸွမ်းၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉ ၵႅၼ်ႇၵိတ်ႉသ် (Ganges) ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO: REUTERS

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တင်းမူတ်းမီး 26,752,447 ၵေႃႉ လႄႈ  ၵူၼ်းယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 23,728,011 ၵေႃႉ၊ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 33,896,660 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 604,087 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 27,502,255 ၵေႃႉ၊ တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 16,083,573 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး   449,185 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 14,492,167 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24 May 2021 ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ 220 မိူင်း ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး 167,534,501 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 3,478,602 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 148,574,424 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 24 May 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:30 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း