ၵူၼ်းပၢႆးၽေးပၢင်တိုၵ်း ပႆႇဝၢင်းၸႂ်လႆႈ တႃႇပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉမီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တီႈၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉပၵ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇယွမ်းပွင်ႇလႅင်း တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး သေဢမ်ႇၵႃး  မိူဝ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈတူင်ႉၼိုင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းပွင်ႇလႅင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႃးထႅင်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ၽၢႆႇလဵဝ် ယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇၵူႈၽၢႆႇၵူႈတၢင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝႃႈ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ၼႅၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၵႂႃႇယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁၢႆးၵုၺ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 03 October 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း 100-300 သိုပ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်တိၵ်းတိၵ်း လႄႈ လႆႈၵႂႃႇၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်းသေ သွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 2-3 ဢွင်ႈတီႈ တေႃႇပေႃးထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08 October 2020 ယူႇယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ တူၵ်းသုမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်လႄႈ မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ သိုပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ဢိၵ်ႇတင်း ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ တေႃႉတၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈ ၵူၺ်းသမ်ႉယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းၵမ်ႈၼမ် ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸၢႆးၵျေႃႇဢေး ဢႃႇယု 45 ပီႊ လႆႈတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႈၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းလူင်ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းလႆႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ် 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ၵႂႃႇမတ်ႉသေၸႅတ်ႈထၢမ် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ဢမ်ႇယွမ်း ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ယဝ်ႉၸင်ႇၵွႆႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း၊ ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈ ၽွၵ်ႈယႃႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း သွၵ်ႈတဝ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၸႂ်ၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်လႄႈ  ပိုတ်းယိုဝ်းၵိၼ်သတ်ႉလဵင်ႉၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မူ၊ ၵႆႇ၊ ဝူဝ်း လႄႈ ၵႂၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလွတ်ႈတၢင်းတၢႆၼႆသေ ပၢႆႈဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈ ႁင်းၽႂ်မၼ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းသင်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ၸွမ်းၼင်ႇသၢႆမၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တီႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵျွင်းတွင်ႇထိၵ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းမီး 646 ၵေႃႉ၊ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးသွင်း မီး 170 ၵေႃႉ၊ တီႈဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်း မီး 718 ၵေႃႉ၊ တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ႁႅၼ် ၵျွင်းၵုၼ်ႁႅၼ် မီး 397 ၵေႃႉ၊ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ၵျွင်းၵွင်းလၢင်း မီး 286 ၵေႃႉ၊ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉ ၵျွင်းႁူဝ်ၼမ်ႉ မီး 386 ၵေႃႉ၊ တီႈဢိူင်ႇၼွင်ၵႂၢင် ၵျွင်းၼွင်ၵႂၢင် မီး 95 ၵေႃႉ၊ တီႈဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ၵျွင်းႁၢႆးၵုၺ် မီး 125 ၵေႃႉ၊ တီႈၵျွင်းၵွင်းမူးၶၢၼ် မီး 250 ၵေႃႉ လႄႈ တီႈဝၢၼ်ႈဢုမ်ႁိတ်း ၵျွင်းဢုမ်ႁိတ်း မီး 430 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 3,503 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 13 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ သဵင်ႈၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇဢမ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းပၵ်းသဝ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈပႃႈၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉၵူဝ်ဢမ်ႇလွတ်ႈၽေး ၵူဝ်မီးလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်း တဵၵ်းတဵင်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တႄႇထူဝ်းႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉမ 101၊ တပ်ႉၶမယ 115၊ တပ်ႉၶလယ  136၊ တပ်ႉမ 99 ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ လၢႆလၢႆတပ်ႉၵွင် ဢၼ်လုၵ်ႉတင်း သီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈ လႄႈ ၼွင်ၶဵဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး ယွၼ်ႉဝႃႈ RCSS တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း30 ပီႊပၢႆယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် MTA လႄႈ SSNA တေႃႇထိုင်မႃးပၢၼ် RCSS ဢွၼ်တၢင်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ  (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA) ၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႆႉယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း