ၵူၼ်းပၢႆႇၽေးၼႂ်းဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ မီးၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တွင်ႉၸဵပ်းတွင်ႉၵႂႃႇ

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 May 2021 ၼၼ်ႉမႃး ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (People Defence Force)  လႄႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 70,000 (ၸဵတ်းမိုၼ်ႇ) ဢၼ်ယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ဝဵင်းၽလူသူဝ်ႇ လႄႈ ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပၢႆႈ ၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႃႇမွၵ်ႈ 40,000 (သီႇမိုၼ်ႇ)ၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းသုမ်ႉႁဵတ်းသွင်းသေ ယူႇၸွမ်းႁူၺ်ႈၸွမ်းလွႆ တုၵ်ႉတုၵ်ႉယၢၵ်ႈယၢၵ်ႈ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ မွၵ်ႈ 8 လၵ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢူးပလၼ် ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႆႈယူႇၵိၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းသေ ၼမ်ႉတႃႇၵိၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ႁွင်ႈၽၢႆႈ (ႁွင်ႈသူမ်ႈ) တႃႇၸႂ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်တွင်ႉၸဵပ်းတွင်ႉၵႂႃႇ  ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီး ႁွင်ႈၽၢႆႈ (ႁွင်ႈသူမ်ႈ) လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႈ ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ တီႈလႂ်ၵေႃႈဢဝ်ၵမ်ႉမၼ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇဝႃႈသေဢွၵ်ႇလႄႈ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်တီႈတႄႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်မႃးလွင်ႈတွင်ႉၸဵပ်းတွင်ႉၵႂႃႇ ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ဢူးပလၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႇၽေးယင်း တိုၵ်ႉႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး ဢွင်ႇတီႈဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁဵတ်းသုမ်ႉႁဵတ်းသွင်းသေ ယူႇဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၵၢၼ်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႈ ဢမ်ႇယဝ်ႉလႆႈလႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈလၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ လႅပ်ႈတေဢွၵ်ႇဝဵင်းမူတ်း ယဝ်ႉ ၵူၼ်းတင်းဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးဢွင်ႇတီႈပၢႆႈၽေးၼႆႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈမီးၼမ်ဝႆႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်ၸႄႇၼီႇ ၽူႈၵုမ်းထိင်း ဢွင်ႇတီႈပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၶဝ်ႈ ၶၢဝ်းၾူၼ်ယဝ်ႉ  ၼွၵ်ႈလိူဝ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တွင်ႉၸဵပ်းတွင်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ပႃး တၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇမဵဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈလႄႈ တေလူဝ်ႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ဢွင်ႈတီႈယူႇတီႈသဝ်း ႁူမ်ႈပႃး ႁွင်ႈၽၢႆႈ (ႁွင်ႈသူမ်ႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ယူႇၸွမ်းႁူၺ်ႈၸွမ်းလွႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉတေလူဝ်ႇၽႃႈယၢင် တႃႇႁႄႉၾူၼ်  လႄႈ လူဝ်ႇပႃးသုတ်းမုင်းႁႄႉၵင်ႈယုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၵုမ်းထိင်း လူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ တႃႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တေလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၶဝ်ႈထိုင်ၶဝ်လႆႈဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ OCHA  ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 May 2021 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်သေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈ ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ယူႇဝႆႉမီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း