ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈမိူင်းၵိုင် မီး 2,500 ပၢႆယဝ်ႉ

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ယူႇသဝ်းဝႆႉၸွမ်း ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ မီး 2,500 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေးပၢႆႈၽေး မႃးယူႇသဝ်းၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ထႅင်ႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ်မီး 2,500 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၼၼ်ႉ တီႈၵျွင်းၼွင်လီ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး (921) ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းပၢင်ႇလႅင် (64) ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင် (98) ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈလႅင်ႉ (1,300) ပၢႆ လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈပႅင်ႇသႃႇ (85) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ − မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် ၽႄၵၼ်သေယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈၵျွင်းၼွင်လီ၊ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ လႄႈ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈလႅင်ႉ (3) ၵျွင်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈမိူင်းၵိုင် မီး 2,500 ပၢႆယဝ်ႉ
Photo – CJ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် မွၵ်ႈ (300) ၵေႃႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းဢိူင်ႇတၢတ်ႇမွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၼမ်ႉၵိၼ်ဢၼ်မူတ်းသႂ်၊ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း၊ ၽႃႈသိူဝ်ႇ၊ ၽႃႈယၢင်၊ ၾႆးထၢတ်ႈ လႄႈ ယႃႈယႃ ၸႃႉၵႂႃႇ  ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႉ (1) ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပီႈၼွင်ႉဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ− မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢၼ်လူဝ်ႇသေပိူၼ်ႈတႄႉ တေပဵၼ်ၽႃႈၵင်ႈ ၽႃႈယၢင်၊ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ၶဝ်လႆႈႁဵတ်းသုမ်ႉႁဵတ်းသွင်းသေယူႇ၊ ယႃႈယႃ ၽႃႈတူမ်းသူပ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူဝ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၶဝ် မႃးၸွႆႈၽွင်ႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၼႃႇ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼမ်ၼႃႇလႄႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ပဵင်းပေႃးလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင်ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ လုင်းၸိၵ်ႉတႃႉ ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင် မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 0949372285 လႄႈ ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 0945900363 လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈမိူင်းၵိုင် မီး 2,500 ပၢႆယဝ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈမိူင်းၵိုင် မီး 2,500 ပၢႆယဝ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း