ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ယၢင်းလႅင် မီးမွၵ်ႈ 100,000 ၊ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်လႆႈယူႇၼႂ်းပႃႇထိူၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 8 June 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းပၢႆးလႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင်သေ တႃႇတေၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမွၵ်ႈ 100,000 ၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉတင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇပိုတ်းယိုဝ်း ၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ် ဢမ်ႇဝႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းပႃးသေ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်၊ လၵ်ႉၶုတ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ် ယူႇသဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႆး−ယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် လႆႈပၢႆႈၽေးၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇသဝ်း ၼႂ်းထိူၼ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈလွတ်ႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈတေသိုပ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈတေပၼ်ႁႅင်းဢီး ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်− မိူင်းထႆး ထႅင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တီႈယူႇတီႈသဝ်း၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ လွင်ႈတူၺ်းထိုင်ပၢႆးယူႇလီၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇ၊ ပုၼ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉၵေႃႈ UN လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ တူဝ်ႈတၼ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပႃႇထိူၼ်ႇမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်လႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  UN တုၼ်းယွၼ်းထိုင် ၸုမ်းၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵႂႃႇမႃး ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလွတ်ႈၽေးလီ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵူႈတီႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေငိူင်ႉဝႄႈလူတ်းယွမ်းလႆႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ် ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်သေ ႁၢမ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇ လႄႈ ဢွင်ႈတီႈပၢႆးယူႇလီၸႃႉၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း