ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈၵျွၵ်းမႄး လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 200 သႅၼ်ပျႃး

ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၼမ်ႉၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ႁူမ်ႈငိုၼ်းတွင်းၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၺႃးၽေးပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 5 July 2024 (ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈႁွမ်းငိုၼ်းၵၼ်လႆႈ 200 သႅၼ်ပျႃး လႄႈ ဢဝ်ၸွႆႈၵႂႃႇပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉၶႂ်ႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵူႈတီႈတီႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈသင်ႇၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႆႈတၢင်တူဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတင်းသဵင်ႈသေ ႁပ်ႉဝႆႉပၼ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ၸႅၵ်ႇၽႄပၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးလၢႆလၢႆတီႈ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် ယိူင်းဢၢၼ်းၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈၵျွၵ်းမႄး လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 200 သႅၼ်ပျႃး

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် တီႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ယူႇၼႆယဝ်ႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသင်ႇၶၶဝ် ၽႄမဵတ်ႉတႃႇသူင်ႇယိုၼ်ႈထိုင်ပၼ် ၸဝ်ႈတႃႇၼ (ၵေႃႉလူႇတၢၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ) တင်းသဵင်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈဝေႇယႃႇဝိၵ်ႉၸ (ၵေႃႉၸွႆႈထႅမ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ) တင်းသဵင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်း ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတင်းၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 10,000 ပၢႆၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းမိူၼ်ၵၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း