ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 127 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဢၼ်မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၵျွင်း ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 260 ၵေႃႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 September 2021 ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႄႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 127 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်မႃးယူႇသဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵျွင်း 260 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်း PCR သေ မိူဝ်းဝၼ်းထီႉ 12 September 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 53 ၵေႃႉ၊ ထိုင်မႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈ 74 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵျွင်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းဢွင်ႈတီႈ ယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ်သေ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ တေသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP လႄႈ TNLA ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း  ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈလွႆၵူင်၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸလွပ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွၼ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈမႃးယူႇသဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵျွင်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မီး 2,000 ပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် လႆႈတႄႇၵူတ်ႇထတ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 September 2021 သေ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းထီႉ 12 September 2021 ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 180 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 12 September 2021 ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 1,120 ပၢႆသေ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇပႃးၵူၼ်းဢၼ် ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းႁင်းၵူၺ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ – Tachileik News Agency

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း