ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း တိတ်းၸပ်း COVID-19 30 ပၢႆ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး ဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 37 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ 2 ၵေႃႉ၊ မႄႈပႃးတွင်ႉ 3 ၵေႃႉ လႄႈ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉသွမ်ၼူမ်း 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး ဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ၶီႈတိူၵ်ႇၼႂ်းၵူင်ၶေႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်လႄႈ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 37 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ၊ မႄႈပႃးတွင်ႉ လႄႈ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ၊ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်းၼၢင်း တိုၵ်ႉႁႃလႆႈၼိုင်ႈလိူၼ်ၵူၺ်း၊ ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေးၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းပႃး တီႈယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ်ဢေႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢွင်ႈတီႈမၼ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း တိတ်းၸပ်း COVID-19 30 ပၢႆၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး ဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းၼၼ်ႉ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် ၶႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉသၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ တင်ႈတႄႇလိူၼ် August 2021 ၸမ်သဵင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ႁူမ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မီး 700 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo-Local

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း