ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းၵူဝ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈ 40 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈ ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး ဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ယူႇ 40 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ် ဝၼ်းထီႉ 18 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇထႅင်ႈ 4 ပွၵ်ႈသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတေၸၢင်ႈယႂ်ႇတိူဝ်းလိူဝ်မႃးထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း (June 2021) ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA တႄႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 700 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈမႃးႁႃယူႇ ဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းဝႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 September 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တႃႇ 36 ၵေႃႉ ၼႆႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်ပဵၼ် COVID-19 ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းပၢႆးၽေး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19  ထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 40 ပၢႆ ၼႆႉယူႇသေ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၼႆႉ လႅပ်ႈတေမီးယူႇမွၵ်ႈ 80 ပၢႆ ၼႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2021 ၼႆႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 40 ၼႆႉယူႇ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၼႆႉ တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 70 ပၢႆ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဢႃႇယု ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ 20 ထိုင် 60 ၼႆႉသေ ၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁၢႆႉႁႅင်းဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃမိူင်းၵူဝ်းယဝ်ႉ ၸႅၵ်ႇၽႄပဵၼ်သွင်တီႈသေ မေႃယႃလူင် လႄႈ မေႃယႃဢွၼ်ႇ/ၽူႈလုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ် (Nurse) ၶဝ် ၸွႆႈၵၼ်တူၺ်းထိုင် ယူတ်းယႃပၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႈ (August 2021) ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း မွၵ်ႈ 700 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ မႃးယူႇဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉသူင်ႇၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း 2 လမ်း လႄႈ ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 30 လမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႇသၢႆးထႅင်ႈယူႇသေ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18 September 2021 ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈႁိမ်းဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းၼႆႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇသၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈပၢင်ႇသၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈယူႇဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18 September 2021 ၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 ပွၵ်ႈ ႁိမ်းဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း လႄႈ ႁိမ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁဵင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတေၸၢင်ႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈသေ သင်ဝႃႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တိူဝ်းၼမ်မႃးၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႈ တေတိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း