ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မီးဝႆႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ 5,988 ၵေႃႉ

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၶူဝ်းၶွင်ဢုၵ်ႉၸႃႇႁိူၼ်းယေး ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၸွမ်းသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႃႇ 14 ဢွင်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 13 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၸွမ်းၼင်ႇလႅင်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွင်ႇမႃးဝႃႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႃႇ 14 ဢွင်ႈတီႈ မီးဝႆႉႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း 5,988 ၵေႃႉ လႄႈ ဢွင်ႈတီႈမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼမ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လွင်ႈယူႇသဝ်း မၢင်ၸိူဝ်းလူဝ်ႇၽႃႈႁူမ်ႈၶူဝ်းၼွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢႆႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ 14 ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ (1) ၵျွင်းပၢင်ၼႃး 630 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းယေႃ 440 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇၼိူဝ် 410 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းၵၢင်မိူင်း 122 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းႁူမ်ႈယဵၼ် 305 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းတေႃးယ 350 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းထမ်ႈၶမ်း 140 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းႁူဝ်ပိုၵ်ႉ 381 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းၼႃးမူၼ်း 35 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းတႃႈပုင်ႇ 210 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းမိူင်းတဵမ် 250 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းၵွင်းၶၢမ် 375 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းႁူဝ်ၼမ်ႉ 340 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈသူႈ (မၢၼ်ႈသူႈ) 2,000 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 5,988 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသေ ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇတၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းသၢႆမၢႆႁူမ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉၼႂ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသေ လႃႈလီႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁၢႆးပု ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႆႈဢွၼ်ၵၼ်သိမ်းၶူဝ်းလဵင်းၽႂ်မၼ်းသေ ငိူင်ႉပၢႆႈႁႃတီႈလွတ်ႈၽေးဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 14 November 2023 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း