ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းရၶႅင်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း

ၶၢဝ်းၵတ်းၵေႃႈထိုင်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ မႄႈၸပ်းတွင်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈ သုၼ်ပၢႆႈၽေးမိူင်းရၶႅင်ႇ လႆႈမႆႈၸႂ်ပၢႆးယူႇလီသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လူဝ်ႇၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း သိူဝ်ႈၶူဝ်းဢုၼ်ႇဝႆႉတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းၸွမ်း ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ သုၼ်ပၢႆႈၽေးလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မွၵ်ႈ (250,000) ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း REC မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလၢတ်ႈဝႃႈ − ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႄႈ မိူဝ်ႈၶဝ်ပၢႆႈမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်သင်မႃး တေႃႉတႄႉပႃးၶူဝ်းၸပ်းတူဝ်မႃးၵူၺ်း၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈတီႈသုၼ်ပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးတဵမ်ထူၼ်ႈပဵင်းပေႃးဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇယဝ်ႉ၊ ဢၼ်မီးဝႆႉၵေႃႈ ၵဝ်ႇၵႂႃႇယွၵ်းၵႂႃႇၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသမ်ႉ တိူဝ်းၼမ် ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်း၊ ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၵေႃႈ လႆႈယူႇၸွမ်းၵူမ်ႇၸွမ်းဢုင်၊ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ပဵင်းပေႃးလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈၽႃႈဝႆဢွၼ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈသေ ၼွၼ်းၼိူဝ်ၽၢၵ်ႈဢဝ် ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ သိူဝ်ႇသၢတ်ႇၼွၼ်းၼႂ်းသုမ်ႉ ႁဵတ်းၼၼ်လႄႈ မႆႈၸႂ်ပႃး ပၢႆးယူႇလီ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ သင်ဝႃႈၸုမ်း NGO ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းပရႁိတၶဝ် တေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၼႆသမ်ႉ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် တိုၵ်းသူၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ႁႂ်ႈပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ဢူးသူၺ်ႇပေႃႇၸဵင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း REC လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 7 Day News ဝႃႈ − မီးလွင်ႈထၢင်ႇၽိတ်းၵၼ်သေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းၶဝ်သမ်ႉ တတ်းပႅတ်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ မႃးယူႇတီႈသုၼ်ပၢႆႈၽေးၼႆႉ၊ သင်ဝႃႈ တိုၵ်ႉမီးၼမ်ႉၸႂ် မီးလွင်ႈလူလွမ်တူၺ်းထိုင် ဢၼ်ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ယူႇၼႆၸိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ထုၵ်ႇလီပၼ် တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်းတႄႉ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း လႄႈ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵမ်ႈပႃႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၼၢင်းယိင်းၶဝ်သေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ၵူၺ်းလႆႈႁႃၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ႁုင်ၵိၼ်လႄႈ ပႂ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်ၸုမ်းပရႁိတၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်မႃးၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း တႃႇတေသိုဝ်ႉ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတိုၵ်ႉႁႅင်းၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇပေႃးလီလႆႈမႆႈၸႂ်သေတႃႉ ပေႃးသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ ပၢႆးယူႇလီတႄႉတိုၼ်းတေယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇယူႇမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် November 2019 ၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မွၵ်ႈ 90,000 သေတႃႉ ထိုင်မႃး ၼႂ်းလိူၼ် November 2020 ၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ မီးထိုင်ၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 250,000 ၵေႃႉၼႆလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (1) ပီႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် သွင်ပုၼ်ႈပၢႆဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း