ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းရၶႅင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းလိူဝ်သေ တၢင်းပဵၼ် COVID-19

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 23 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယွၼ်ႉတပ်ႉၼမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈလိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ (3,000) ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးၶၢမ်ႈၼမ်ႉၵႂႃႇၸူး ဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တပ်ႉၼမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉ မေႇယု ၸွမ်းၶႅပ်ႇဝဵင်းယတေႉတွင်ႇၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတင်း၊ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၵမ်းၵမ်းလႆႈငိၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း၊ လႆႈယိၼ်းဝႃႈ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သူၺ်ႇလွင်းတိၼ်ႇၼိုင်ႈလုၵ်ႈ၊ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၼမ် မီးဝႆႉယူႇတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူႇတွင်ႇ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၼႃႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ၊ ၼႂ်းၸႂ်ၵေႃႈႁူႉယူႇဝႃႈ မီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေႁႄႉၵင်ႈလႆႈ လွင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်  COVID-19 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းပရႁိတၶဝ် လႆႈၵႂႃႇၸႅၵ်ႇပၼ် ၽႃႈတူမ်းသူပ်း တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဝၢၼ်ႈၵူႇတွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈဢူးၵႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇလွင်းတိၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်ႇပျိၼ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈမျိၼ်းၵၢၼ်းၶျွင်း ႁူမ်ႈ (5) ဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း (3,000) ပၢႆ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူဝ်းၸႄးၵျုၼ်း (မိုးစဲကျွန်း) ၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ပိုၼ်ႉတီႈ မူဝ်းၸႄးၵျုၼ်းၼႆႉယူႇတေႃႇၼႃႇၵၼ်တင်းဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ ၶႅၼ်ႈၵၼ်မႄႈၼမ်ႉမေႇယု ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းရၶႅင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းလိူဝ်သေ တၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 17 September 2020  (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉတပ်ႉၼမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉမေႇယုလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ တူၵ်းတႅၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈ သူၺ်ႇလွင်းတိၼ်ႇယဝ်ႉၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း (2) ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈပၢႆႈၽေးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈသေ ငဝ်းလၢႆးၶိုၼ်းယဵၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈမိူဝ်းယူႇဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းသေ ၶႅၼ်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈဝၼ်းၵူၺ်း လႆႈၶိုၼ်းပၢႆႈၽေးထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 September 2020 ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဝႆႉဝႃႈ − သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၸွမ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈထီးၶျႅင်ႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 2,000 မီႇတိူဝ်ႇ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၵေႃႉပိုတ်းယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း July 2020 မႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈလိၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူဝ်းၸႄးၵျုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇလႆႈပၢႆႈၽေးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်းၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈလိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (3) ၵေႃႉ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 36 ပီႊ ပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (4) ၵေႃႉ၊ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႆႉယဝ်ႉမိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း