ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်ၵႂႃႇမီးတီႈ ဢိၼ်းတီးယႃး မုင်ႈမွင်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ NUG

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း လႆႈပၢႆႈၽေးၵႂႃႇယူႇတီႈ ၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ မီးယူႇမွၵ်ႈ ႁူၵ်းမိုၼ်ႇပၢႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ (April 2021) ၼၼ်ႉမႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်း မိၼ်းတတ်ႉ၊ ထၼ်တလၢၼ်ႇ၊ ႁႃးၶႃး လႄႈ ၽလၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉသေ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း မၢၵ်ႇလူင်မၢၵ်ႇဢွၼ်ႇယူႇတိၵ်းတိၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းႁႃးၶႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတိုၵ်ႉၵိၼ်ၼူမ်းယူႇ မၢၵ်ႇလူင်မၢၵ်ႇဢွၼ်ႇၵေႃႈ သမ်ႉတူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း လႄႈ လႆႈဢဝ်လုၵ်ႈဢဝ်မေး သေ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈ ၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈတိင်းသၢႆ (Thingsai) ၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇ ၼႆႉ မီးယူႇ 400 ပၢႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသုမ်ႉႁဵတ်းသွင်းမၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ပၢႆႈၽေး ယူႇဝႆႉၵေႃႈမီး ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၵႂႃႇႁႃၶၢတ်ႈႁိူၼ်းသေ ယူႇၵေႃႈမီးဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး Sango Camp ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈသေးႁႃး(Siaha) မိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးယူႇမွၵ်ႈ 800 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိၼ်းတီးယႃးသေ ဢမ်ႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႆသေတႃႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇသေ လႆႈႁပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယူႇၼႂ်းမိူင်းဝႆႉ ယွၼ်ႉႁၼ်ထိုင် ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵမ်ႈၼမ် တေလူဝ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၽႃႈႁူမ်ႈ သိူဝ်ႈသွၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ယွၼ်ႉတေၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်း ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်း Camp ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉၵေႃႈ မီးပႃးၵူၼ်းပဵၼ်ယူႇဢမ်ႇလီ လႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပႃး လွင်ႈဢီႈယႃ တႃႇၵိၼ်တႃႇယူတ်းယႃၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵေႃႈလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေး ယူႇၼႆႉ မီးပႃး ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ် ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM လႄႈ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မုင်ႈမွင်း လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG ) သေၸိူဝ်ႉသေမဵဝ်းဝႆႉယူႇ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိၼ်းတီးယႃး ဢမ်ႇလႆႈယိုၼ်ႁပ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လႄႈ သင်ၶၢဝ်းႁိုင်မႃးၼႆၸိုင် လွင်ႈၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉသေ ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈႁူပ်ႉၺႃးမႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 June 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ သိုဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ဢိၼ်းတီးယႃး NDTV ဝႃႈ လႆႈၽႄပတ်ႉၵျၢတ်ႉငိုၼ်းတွင်းဝႆႉ တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးမႃးယူႇၼႂ်းၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇ ယူႇဝႃႈၼႆသေ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (September 2021) ၼႆႉၵေႃႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇၵေႃႈ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇဢိုပ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ မီႇသူဝ်ႇရမ်ႇ The Aizawl Post ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇသေ လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပႆႇယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်သင် ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ မုင်ႇမွင်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်ယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း