ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၸုမ်း UNHCR

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNHCR) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 July 2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်း UNHCR သေ တေၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းတွၼ်ႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁူမ်ႈပႃး သုတ်း(ၽႃႈၵၢင်)၊ ၽႃႈႁူမ်ႇ၊ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇႁုင်မိုဝ်ႉ လႄႈ ၶိူင်းၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇလႆႈႁႅင်းထၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉ မိူင်းၶျၢင်း  တႃႇလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းၼိုင်ႈႁဵင် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းႁႃႈႁဵင် ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

လူတ်ႉၵႃး ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၶူဝ်းၶွင်ၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်း UNHCR ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 July 2021 ၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 July 2021 ၼႆႉသေ တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ တႃႇလူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်း UNHCR ၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးႁပ်ႉႁူႉလႆႈ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႁုပ်ႉထူပ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇသႃႇသၼႃႇ လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယူႇသေ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ ၽႅဝ်ၼႂ်းမိုဝ်း ၵူၼ်းဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တေႉၼၼ်ႉ တေၵပ်းသိုပ်ႇတီႈၸုမ်းဢၼ်ယုမ်ႇၸႂ်လႆႈ ၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်းၼႆႉ တႄႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ (April 2021) ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄႇၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း (CDF) ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမိုၼ်ပၢႆ လႆႈပွႆႇၽႃႈ ပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇႁႃဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေး ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး ပႆႇႁိုင်သင်ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉသေ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈၽေးၼႆႉ မီးယူႇ 220,000 ပၢႆၼႆႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 June 2021 ၼၼ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈပႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီလၢႆလၢႆၸုမ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၸွႆႈထႅမ်လႆႈၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွၵ်ႈသၢမ်လၢၼ်ႉပၢႆ ဢၼ်မီးယူႇ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း