ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း 12 ၵေႃႉ၊ တႃႇ 4 ၵေႃႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇပွႆႇပၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 May 2022 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 21:00 မူင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸၢဝ်းလီးသေႃး (လီႇသူး) ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇမိူင်းယု ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 12 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တေလႆႈၶိုၼ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၼႆႁေၵေႃႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းပၢႆးၽေးၵႂႃႇ 12 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

“ၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁူင်းပၢႆႈၽေးသေ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈၽူႈၸၢႆးၶဝ် ၸူႉတုမ်ၵၼ်ယဝ်ႉ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ၊ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တေလႆႈၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်ၵေႃႈ ၵူဝ်သေၵႃႈလႆႈၸွမ်းၶဝ်ၵႂႃႇ၊ မၢင်ၵေႃႉ ပၢႆပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢၼ်ႁႃလဵင်ႉလုၵ်ႈမေးၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ၊ ၼႂ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 12 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ် တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ် မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 23:00 မူင်းၼၼ်ႉယူႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇပၼ်တႄႉ ၵိုတ်းယူႇ 4 ၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 May 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ် ပွႆႇပၼ် ၽူႈၸၢႆးဢၼ်လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈမိုဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ သေ လၢတ်ႈဝႃႈ တေလႆႈႁွင်ႉလုၵ်ႈၸၢႆး မႃးတႅၼ်းတၢင်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

“ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ဝၼ်းထီႉ 16 May 2022 ၼၼ်ႉ မိုဝ်းမၼ်းၸၢႆးႁၵ်းဝႆႉ၊ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းသမ်ႉ ဢွၵ်ႇတၢင်း၊ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်သမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်း တေလႆႈႁွင်ႉလုၵ်ႈၸၢႆး မႃးတႅၼ်းတၢင်ၶိုၼ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်တႄႉ တေၶိုၼ်းမႃးတီႉၺွပ်းထႅင်ႈ ၼႆလႄႈ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်ႁႄဝႆႉတေႉတေႉ” ဝႃႈၼႆ။

မွင်ႇဝႃႇၶျွင်းပွင်ႇ ဢႃႇယု 19 ပီႊ၊ မွင်ႇမိၼ်ႉၵူၺ်း ဢႃႇယု 21 ပီႊ၊ မွင်ႇဝိၼ်းဢူး ဢႃႇယု 26 ပီႊ၊ ၵူဝ်ႇတႃးငႄႇ ဢႃႇယု 31 ပီႊ ၸိူဝ်းၶဝ် 4 ၵေႃႉတႄႉ တိုၵ်ႉထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉယူႇ ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼႆႉသေ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း သၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးလွင်ႈပိူင်ပဵၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်းတၢင်းတႂ်ႈ၊ တေၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉၼႆႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 230 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းလီႇသူး ဝၢၼ်ႈငေႃႉငႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA  မိူဝ်ႈပီႊ 2015 သေ ၸိူဝ်းၶဝ် လႆႈပၢႆႈမႃးယူႇသွၼ်ႈသဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယု ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း