ၵူၼ်းပၼ်ႁႅင်း ထရမ်ႉ ၶဝ်ႈယိုတ်းသၽႃး Congress ၽွင်းတိုၵ်ႉတေမၵ်းမၼ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် ဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ႁႅင်း တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈယိုတ်းသၽႃး Congress ၽွင်းသၽႃး တိုၵ်ႉတေမၵ်းမၼ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 07 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်ႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ဢၢၼ် ၼႂ်းသၽႃး Congress ၼႂ်းဝဵင်းလူင် ဝေႃႇသျိင်ႇတၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးတႂ်ႈ လႄႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးသုင် (the House of Representatives and the Senate) ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တွၼ်ႈတႃႇတေမၵ်းမၼ်ႈ ၽူႈဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ယူႇ ဢမ်ႇပႆႇတၼ်းလႆႈမၵ်းမၼ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸုမ်းၽၢႆႇပၼ်ႁႅင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ပႃႇတီႇ Republican ဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႃႈသၽႃးၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈယိုတ်းသၽႃး လွမ်ႉႁွပ်ႈသၽႃးဝႆႉ ပေႃးၸွတ်ႇၵႂႃႇၵူႈတီႈသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈၼႂ်းသၽႃးလႄႈ ထိုင်တီႈတႅၼ်းၽွင်း သၽႃးၶဝ် ပေႃးလႆႈပၢႆႈဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်း ဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ် ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၽၢႆႇပၼ်ႁႅင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၶဝ်ႈယိုတ်းသၽႃး ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶတ်းၶႂၢင် ၼင်ႇႁိုဝ် သၽႃး Congress ပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၽူႈဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ပႃႇတီႇ Democrat ၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႉမႂ်ႇလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉဢူၼ်ဢၢၼ်လူင်ၼႆႉသေ ဝၢႆးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈၵုမ်းထိင်း ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လႆႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ သၽႃး Congress လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN တႄႉ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ သၽႃး Congress ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း မၢႆ (25) (25th Amendment) ၼင်ႇႁိုဝ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပေႃးတေၸၢင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႅၼ်းတၢင် ၸွမ်ၸိုင်ႈလႆႈ ၼင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈသၽႃး Congress သေ သင်ဝႃႈၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း မၢႆ (25) (25th Amendment) ၼႆႉလႄႈ သဵင်ၵၢင်ၸႂ် တႅၼ်းၽွင်းသၽႃး ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း တင်းၼမ်ယူႇ ပေႃးၼႆၸိုင် ၸွမ်ၸိုင်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ တေၸၢင်ႈလႆႈ ထုၵ်ႇထွၼ်တူဝ်ႈ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၵွၼ်ႇတေမူတ်းသဵင်ႈ ဢႃႇယုတၼ်းႁဵင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း